ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ 

A1

Can recognise and use familiar words and simple phrases for concrete purposes. Can introduce himself or someone else. Can ask and answer basic questions about home, family, surroundings, etc. Can communicate in a basic way when the other person speaks slowly and clearly, and is ready to repeat or reformulate to help communication. Can communicate in a basic way when the other person speaks slowly and clearly, and is ready to repeat or reformulate to help communication.

A2

Can understand isolated phrases and common expressions that relate to areas of high personal relevance (like personal or family information, shopping, immediate environment, work). Can communicate during easy or habitual tasks requiring a basic and direct information exchange on familiar subjects. Using simple words, can describe his or her surroundings and communicate immediate needs.

B1

Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία όταν η γλώσσα είναι ξεκάθαρη σε θέματα που αφορούν την εργασία, το σχολείο, δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου κλπ. Μπορεί να διαχειριστεί σε πολλές περιπτώσεις όπου βρίσκεται σε περιοχές όπου η ομιλία της γλώσσας είναι παρούσα και ενεργή. Μπορεί να παράγει ένα απλό και συνεχές κείμενο σε οικεία θέματα ή σε θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μιαν εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μιαν επιθυμία ή στόχο και να αιτιολογήσει ή να εξηγήσει ένα έργο ή μιαν ιδέα. 

B2

Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες συγκεκριμένου ή αφηρημένου θέματος μέσα από ένα δύσκολο κείμενο, συμπεριλαμβανομένου ενός τεχνικού άρθρου στον τομέα της ειδικότητας του. Μπορεί να επικοινωνήσει με ευκολία σε βαθμό αυθορμητισμού στην διάρκεια συζήτησης με ένα πρόσωπο του οποίου η γλώσσα είναι η μητρική, σε βαθμό άνεσης κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους. Μπορεί να μιλήσει με ένα ξεκάθαρο, λεπτομερές τρόπο για διάφορα θέματα, να εκφράσει γνώμη για τρέχοντες υποθέσεις, δίνοντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών. 

C1

Can understand a wide range of long and complex texts, including any subtextual or stylistic nuances. Can express him or herself freely and fluidly, without obviously fumbling for words. Can use the language effectively and fluently in a social, professional or academic context. Can speak in a clear, organised way about complex subjects, developing a well-structured argument.

C2

Can effortlessly understand almost everything he or she reads or hears. Capable of a coherent summary of events or arguments from oral or written sources. Can express him or herself precisely in a spontaneous, fluent way, conveying finer shades of meaning precisely.